skip to Main Content

A través d’aquest Avís Legal s’estableix la informació general que els prestadors de
serveis a través de la Sociedad de la Información es veuen obligats a posar a
disposició dels usuaris en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, per això se
l’informa de lo següent:
Dades d’Identificació i titularitat del domini:
Se informa a los usuarios que este dominio pertenece a GANG EVENTS AND
INVESTMENTS SL (en endavant GANG), con domicilio social en ——————,
entidad inscrita en el Registro Mercantil de ———– al Tomo ———, folio—-, hoja
número ——-.
 Web: www.paugasolacademy.com
 Teléfono: +34 935 897 020
 e-mail de contacto: info@micsports.es
Acceptació, Accés i Ús del lloc Web:
Aquest Avís Legal, regula l’accés i utilització de la informació esportiva i els serveis
oferts per la pàgina web www.paugasolacademy.es (en endavant web) que GANG
posa a disposició dels usuaris.
L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.
GANG pot oferir a través de la web, serveix que podran trobar-se sotmesos a unes
condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas
concret.
Per visitar la web, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com usuari, sense
prejudici de que per a l’ús de determinats serveis o continguts del mateix, com
competicions, concursos, sorteigs, jocs, torneigs… S’ha de realitzar tal registre com a
usuari. En aquest cas s’indicarà expressament a través de formularis les garanties que
els assisteixen en matèria de protecció de dades personals.
Les dades dels usuaris obtinguts a través de tal subscripció o registre, estaran
protegits mitjançant contrasenyes designades per a la organització. L’usuari es
compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos autoritzats
per tercers. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada
amb el servei de la web hauran de notificar-ho a info@micsports.es
L'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de les dades personals que comuniqui i es
compromet i responsabilitza a mantenir la informació facilitada de manera que
respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de
caràcter personal subministrades per l'usuari es realitzarà per GANG, amb subjecció a
la Política de Privacitat continguda al web i que l'usuari en el seu cas acceptarà.
GANG no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades
personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a GANG, ni
per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens.
L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la
Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. Així mateix l'usuari
s'obliga a no utilitzar el web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través

d'aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal,
lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar,
inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el web, els seus continguts o els seus serveis o
impedir un gaudiment normal de la mateixa per altres usuaris.
De la mateixa manera, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar,
inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el
web.
L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum
massiu dels recursos informàtics a través dels quals GANG presta el servei, així com
realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o
serveis.
L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, o qualsevol dispositiu
lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar alteracions
en els sistemes informàtics de la web o de tercers.
Exempció de responsabilitat:
GANG, no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels
danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers i documents que
s'emmagatzemin com a conseqüència d'un possible virus a l'ordenar l'usuari o un mal
funcionament del navegador.
Tampoc es fa responsable en cas d'infraccions dels drets de propietat industrial i
intel·lectual per part de tercers, ni l'incompliment de tercers que pugui afectar els
usuaris del web de AE ​​MICFootball. Els danys i perjudicis que pugui causar la
suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a través del portal, serà
responsabilitat de qui l'hagi efectuat.
Propietat Intel·lectual i industrial:
Tots els continguts del web, excepte que s'indiqui el contrari són propietat d'GANG i,
amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el codi font, els textos, imatges, logos,
gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.
Igualment tots els noms comercials, marques, logos o signes distintius de qualsevol
classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.
GANG, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre
els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret
relacionat amb el web i els serveis oferts en la mateixa.
L'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en
general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part
dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat
intel·lectual i / o industrial d'GANG. Per tant queda totalment prohibida l'explotació total
o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al web.
Publicitat:
Part del lloc web podria tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i
patrocinadors seran, en aquest cas, els únics responsables d’assegurar-se que el

material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en aquest
cas poden ser d’aplicació.
GANG no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure
els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En aquest cas per interposar qualsevol
reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web,
poden dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@micsports.es
Comunicacions comercials o promocionals:
La direcció de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal ja que
permet identificar-te, per això mitjançant la seva recollida a través de les vies de
captura d’aquest lloc web, l’usuari autoritza expressament a GANG al seu tractament
per l’enviament de comunicacions comercials o promocionals relacionats als productes
i serveis que presta a través de la pàgina web.
Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament
del missatge i identificaran clarament a GANG. No obstant l’usuari pot revocar en
qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials
amb la simple notificació a la direcció de correu electrònic info@micsports.es
Promocions i sorteigs:
És possible que en algun moment, de forma totalment gratuïta i a les famílies que ho
sol·licitin, us fem arribar unes participacions que estaran vinculades al sorteig de la
loteria de la ONCE per un dia concret. Cada participació està valorada en 3 euros, les
famílies poden vendre-les i d’aquesta forma autofinanciar-se el campus. El premi de la
participació guanyadora és un Ipad mini. GANG no comunicarà, ni farà públic en cap
moment el nom del guanyador.
Enllaços:
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de
www.paugasolacademy.es i no s’aplica als enllaços o pàgines web de tercers
accessibles a través de la pàgina web.
GANG no és responsable del contingut de cap de les web de destí d’un enllaç, ni de
cap enllaç inclòs en una web a la que arribi des del lloc web, ni de cap canvi o
actualització de tal pàgines.
Queda exclosa qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa
causats als usuaris per l’ús de dispositius tècnics d’enllaços, directoris i eines de
cerca, que permetin als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per
tercers.
Queda expressament prohibida la introducció d’hipervincles amb fins publicitaris
comercials o d’associació a pàgines web alienes a GANG que permetin l’accés a la
web d’GANG sense consentiment i/o autorització expressa.
Xarxes socials:
L’usuari pot unir-se als Grups que GANG té en les seves xarxes socials. L’usuari que
es faci seguidor de qualsevol Grup que tingui GANG, accepta les Condicions d’ús i
Política de Privacitat de la xarxa social que correspongui.

Protecció de dades de caràcter personal:
En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, l’usuari podrà remetre a GANG, les seves dades de caràcter personal a
través dels formularis que apareixen incorporats en diferents seccions de la pàgina
web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades
personals que donen compliment a les exigències establertes en la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Tanmateix, s’informa als usuaris que GANG tractarà les seves dades personals amb
estricte subjecció a la Política de Privacidad continguda en aquest lloc web acceptada
en aquest cas per l’interessat.
Tractament de les dades de menors d’edat:
En compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personal,
quan GANG procedeixi al tractament de dades de menors de 13 anys requerirà el
consentiment dels pares, tutors o representants legals.
Per això, GANG, ha articulat uns procediments que garanteixen que s’hagi comprovat
de mode efectiu l’edad del menor, i l’autenticitat del consentiment prestat en el seu
cas, pels pares, tutors o representants legals. En aquest sentit, cada cop que un
menor participi en un esdeveniment organitzat per GANG, se sol·licitaran les dades
d’identitat del pare o tutor, la seva direcció postal, així com la direcció de correu
electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment patern, també una còpia del DNI
i/o llibre de família, mitjançant la qual queda clarament determinada la filiació.
Modificació de l’Avís Legal:
GANG es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís
Legal de la present pàgina web, motiu pel qual l’usuari haurà de llegir-ho
periòdicament.
Llei aplicable i Jurisdicció:
En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, GANG i l’usuari,
renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la
ciutat de Barcelona.

Back To Top