skip to Main Content

1.- Dret de desistiment

 

Vostè té dret a cancel·lar la seva inscripció en el torneig durant els 14 dies naturals següents a la data de la inscripció. Per fer-ho, ens ho ha de comunicar per escrit, per a tal fi se li facilita un “FORMULARI DE DESISTIMENT” al final de les presents condicions, encara que el seu ús no és obligatori. La comunicació serà vàlida sempre que s’enviï dins el termini, i en la mateixa no caldrà que ens indiqui el motiu del seu desistiment, i els diners que hagués abonat li seran retornats en la seva totalitat en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de la seva comunicació.

 

Els casos de cancel·lació restants, seran avaluats per l’organització i es determinarà una resolució en base als següents punts. Qualsevol cas no detallat serà valorat com a únic per l’organització i aquesta informarà del resultat.

 

2.- Cancel·lació de la participació

 

A més del dret de desistiment que l’assisteix, en funció del temps amb el qual vostè ens comuniqui la seva voluntat de cancel·lar la seva participació. Així mateix, es tindrà en compte la justificació de la cancel·lació. Si en el moment de comunicar la cancel·lació de la participació s’acredita que la mateixa es deu a una causa mèdica, es retornarà una part superior que si cancel·la la seva assistència sense concórrer causa mèdica. A aquests efectes, caldrà que es presenti un justificant mèdic en què s’aconselli al participant no anar al campus a causa del seu estat físic o de salut. Així:

 

– Amb justificant mèdic:

 

 • Cancel·lacions fins al 13 de Juny: Es retornarà el 100% de l’import abonat
 • Cancel·lacions del 14 de juny fins al dia de l’inici del campus: Es retornarà el 90% de l’import abonat
 • Cancel·lacions un cop iniciat el campus: no es retornarà cap import

 

– Sense justificant mèdic:

 

 • Cancel·lacions fins al 13 de Juny: Es retornarà el 90% de l’import abonat
 • Cancel·lacions del 14 de juny al 27 de Juny: Es retornarà el 60% de l’import abonat
 • Cancel·lacions a partir del 28 de juny: Es retornarà el 20% de l’import abonat
 • Cancel·lacions un cop iniciat el campus: No es retornarà cap import.

 

3.- Devolucions

 

Tots els casos seran avaluats per l’organització. Les devolucions es realitzaran segons es detalla en la present política de devolucions i es realitzaran, en el supòsit de l’exercici del dret de desistiment en 14 dies, dins dels 14 dies següents, i en els casos restants, a partir de la finalització de la Pau Gasol Academy, el 4 de juliol del 2020.

 

4.- Forma d’exercici

 

Les devolucions que no siguin de l’exercici del dret de desistiment, s’hauran de sol·licitar per escrit, enviant a paugasolacademy@paugasol.com el formulari que es recull a continuació. Per determinar la data en què s’ha enviat la sol·licitud, es tindrà en compte la data d’enviament per correu electrònic.

 

FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE CANCEL·LACIÓ DE PARTICIPACIÓ I SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ

 

Dades del participant:

  • Nom complet:

 

 • Inscrit al 

 

    ☐ Pau Gasol Academy interno/a      Pau Gasol Academy externo/a          Rising Stars

 

 

 • Dades del pare / mare / tutor / tutora que sol·licita la devolució:

 

 • Nom complet:
 • DNI / NIF / Passaport:

Dades econòmiques:

 • Import abonat:
 • Data de la transferència:

Dades de la devolució:

 • Titular del compte:
 • Entitat:
 • Nº de compte (IBAN):

Motiu de la baixa:

 • Lesió o malaltia amb justificant mèdic *
 • Altres motius

 

* És obligatori adjuntar el justificant mèdic a aquest document. Aquest justificant no es conservarà, i un cop confirmat el seu contingut, serà eliminat de forma segura per garantir la seva privacitat.

 

Signant aquest document, s’accepta la política de devolucions de la Pau Gasol Academy:

 

Devolucions per cancel·lació de participació:

 

 1. Amb justificant mèdic *:
 • Cancel·lacions fins al 14 de Juny: Es retornarà el 100% de l’import abonat.
 • Cancel·lacions del 15 de Juny fins al dia d’inici del campus: Es retornarà el 90% de l’import abonat.
 • Cancel·lacions un cop iniciat el campus: No es retornarà cap import.

 

* Serà necessari presentar el justificant mèdic pertinent en el qual el metge aconselli al participant no venir al campus a causa del seu estat físic o de salut

 

 1. Sense justificant mèdic:
 • Cancel·lacions fins al 28 de Juny: Es retornarà el 90% de l’import abonat.
 • Cancel·lacions del 15 de juny al 27 de Juny: Es retornarà el 60% de l’import abonat.
 • Cancel·lacions a partir del 28 de juny: Es retornarà el 20% de l’import abonat
 • Cancel·lacions un cop iniciat el campus: No es retornarà cap import.

 

Signatura i data:

 

_____________

 

A ___ de _________ de 2020

 

FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

 

A la atenció de:

 

GANG EVENTS AND INVESTMENTS SL 

Avda. Cerdanyola, 98 – Edifici Collserola – local 12 – 08173 – Barcelona

Correo Electrónico: info@micsports.es

 

Per la present es comunica desistiment de la inscripció del participant en la Pau Gasol Academy 2020.

.

 

Data de la inscripció:

 

Modalitat d’inscripció:

 

Nom del participant:

 

Nom del pare / mare / tutor que exerceix el desistiment:

 

Direcció del pare / mare / tutor que exerceix el desistiment:

 

SIGNATURA I DATA

 

Data: NOTA: Cal acompanyar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent d’identificació.

 

Back To Top