skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A.- Informació a l’Usuari
S’informa als usuaris del lloc web sobre la política en relació al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. GANG EVENTS AND INVESTMENTS SL (en endavant GANG) és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de
protecció de dades personals.
S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que el concerneixen, havent, per això, de dirigir-se mitjançant una comunicació escrita a la següent direcció electrònica: info@micsports.es. El titular de les dades resulta informat i consent, en el seu cas, en la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, per el període que resulti necessari per a la finalitat per la qual són recaptats, tractats i cedits, i en les condicions a continuació assenyalades.
B.- Informació del tractament
Segons el disposat en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins del mateix. Per això, s’indica la següent informació:
1.Responsable del tractament
Identitat: GANG EVENTS AND INVESTMENTS SL
CIF: B 66378076
Direcció postal: Avda. Cerdanyola 98- Edifici Collserola-local 12- 08172 Sant Cugat del Vallès
Correu electrònic: info@micsports.es
2. Finalitat del tractament
A GANG tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:
a) Gestionar la inscripció en el torneig del menor inscrit
Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció al campus.
b) Poder contactar amb ells per facilitar-lis la informació sol·licitada si així ho sol·liciten a la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada.
Les dades seran eliminades un cop es consideri tancada la consulta realitzada.
c) Enviar publicitat sobre futures edicions del campus “ Pau Gasol Academy”
Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció al campus.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
d) Realitzar accions comercials de la resta d’empreses integrants de MICSports, que s’enumeren en l’apartat de si així ho han consentit en el moment de la inscripció. Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter.
e) Enviament de publicitat relacionada amb productes de marques esportives patrocinadores del campus, en funció de les opcions marcades en el formulari de inscripció. Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. En cas de ser utilitzats per a vàries finalitats, es conservaran el període a dalt indicat que sigui superior.

3. Legitimació del tractament
GANG es troba legitimada per tractar les seves dades:
a) En el cas d’inscripció en el torneig per ser essencial per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campus.
b) En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi fet arribar, per l’interès legítim del responsable en donar resposta a les consultes de les persones que puguin estar interessades en el campus. En el cas de l’enviament de publiciat de la Pau Gasol Academy, pel seu consentiment exprés a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat.
c) En el cas de l’enviament de publicitat de les restants empreses integrants de MIC Sports, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció o per consentir-ho expressament en el formulari corresponent de la pàgina web.
d) En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del campus, pel seu consentiment concret en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció.
e) En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del campus, pel seu consentimient exprés en el moment de cumplimentar el formulari d’inscripció.
4. Destinataris de cessions o transferències
Les dades recopilades es cediran i compartiran, si així ho autoritza, amb la resta d’empreses integrants de MIC Sports, per a finalitats promocionals, relacionades amb esdeveniments i productes del món de l’esport. Les societats que integren MIC Sports són: GANG EVENTS AND INVESTMENT SL (B 66378076), AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL (G62989124), MIC SPORTS EVENTS AND CONSULTING SL (B 65658718), MICFOOTBALL SL (B63385132) i ESPORTS AMB XARXA 11 SLU (NRT-712844-G). La cessió de dades a ESPORTS AMB XARXA 11 SLU amb domicili a Andorra, és una cessió de dades conforme a la regulació de les “Transferencias de datos personales a terceros Estados” del Reglament UE 2016/679, tal i com es va plasmar en la Decisió de la Comissió del 19 d’octubre de 2010, en conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’adequada protecció de les dades personals a Andorra.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
De la mateixa manera, les seves dades seran cedides a aquells encarregats del tractament que siguin necessaris per a la correcta gestió del contracte. En qualsevol cas, la nostra empresa contacta només amb encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients respecte a la implantació i el manteniment de les mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb lo establert en el RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades.

5. Drets de les persones interessades
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a GANG EVENTS AND INVESTMENTS SL estem tractant dades personals que l’afecte, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a les finalitats que van ser recaptades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al
tractament de les seves dades. Per l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats en el primer apartat.
Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha de dirigir-se a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

C.- Mesures de seguretat
Que de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, GANG està complint amb totes les obligacions establertes pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a lo necessari en relació amb els fins pels que són tractades.
El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

Back To Top